Primary tabs

Traditional

關雎

關關雎鳩,在河之洲。
窈窕淑女,君子好逑。
參差荇菜,左右流之。
窈窕淑女,寤寐求之。
求之不得,寤寐思服。
悠哉悠哉,輾轉反側。
參差荇菜,左右采之。
窈窕淑女,琴瑟友之。
參差荇菜,左右芼之。
窈窕淑女,鐘鼓樂之。

Simplified

关雎

关关雎鸠,在河之洲。
窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。
窈窕淑女,寤寐求之。
求之不得,寤寐思服。
悠哉悠哉,辗转反侧。
参差荇菜,左右采之。
窈窕淑女,琴瑟友之。
参差荇菜,左右芼之。
窈窕淑女,钟鼓乐之。

Pronounciation

guān jū

guān guān jū jiū , zài hé zhī zhōu 。
yǎo tiǎo shū nǚ , jūn zǐ hǎo qiú 。
cān chà xìng cài , zuǒ yòu liú zhī 。
yǎo tiǎo shū nǚ , wù mèi qiú zhī 。
qiú zhī bù dé , wù mèi sī fú 。
yōu zāi yōu zāi , zhǎn zhuǎn fǎn cè 。
cān chà xìng cài , zuǒ yòu cǎi zhī 。
yǎo tiǎo shū nǚ , qín sè yǒu zhī 。
cān chà xìng cài , zuǒ yòu máo zhī 。
yǎo tiǎo shū nǚ , zhōng gǔ lè zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.