Traditional

月下獨酌其四

窮愁千萬端。

美酒三百杯。

愁多酒雖少。
酒傾愁不來。
所以知酒聖。
酒酣心自開。
辭粟臥首陽。

屢空饑顏回。
當代不樂飲。
虛名安用哉。
蟹螯即金液。
糟丘是蓬萊。
且須飲美酒。
乘月醉高臺。

Simplified

月下独酌其四

穷愁千万端。

美酒三百杯。

愁多酒虽少。
酒倾愁不来。
所以知酒圣。
酒酣心自开。
辞粟卧首阳。

屡空饥颜回。
当代不乐饮。
虚名安用哉。
蟹螯即金液。
糟丘是蓬莱。
且须饮美酒。
乘月醉高台。

Pronounciation

yuè xià dú zhuó qí sì

qióng chóu qiān wàn duān ,
měi jiǔ sān bǎi bēi ,
chóu duō jiǔ suī shǎo , jiǔ qīng chóu bù lái , suǒ yǐ zhī jiǔ shèng , jiǔ hān xīn zì kāi , cí sù wò shǒu yáng ,
lǚ kōng jī yán huí , dāng dài bù lè yǐn , xū míng ān yòng zāi , xiè áo jí jīn yè , zāo qiū shì péng lái , qiě xū yǐn měi jiǔ , chéng yuè zuì gāo tái ,

0
No votes yet

Reviews

No reviews yet.