Traditional

水龍吟 此下原有水龍吟算來浮世一首、寥廓

玉爐百和發虔心,信香一炷,氤氳繚繞。
來往盤旋,結成華蓋。
報天地恩覆載。
報日月照臨之德。
報國王水土,豐榮快樂,報父母恩憐愛。
上謝祖師聖教,丹陽師父傳派。
紅塵普度,全真大教,丘王長在。
太古居寧海。
共三人暗合法界。
願皇王萬歲,千秋臣宰。
請門人拜。
南獄一首,俱未註名氏,案此四首俱丘處機詞,見溪集

Simplified

水龙吟 此下原有水龙吟算来浮世一首、寥廓

玉炉百和发虔心,信香一炷,氤氲缭绕。
来往盘旋,结成华盖。
报天地恩覆载。
报日月照临之德。
报国王水土,丰荣快乐,报父母恩怜爱。
上谢祖师圣教,丹阳师父传派。
红尘普度,全真大教,丘王长在。
太古居宁海。
共三人暗合法界。
愿皇王万岁,千秋臣宰。
请门人拜。
南狱一首,俱未注名氏,案此四首俱丘处机词,见溪集

Pronounciation

shuǐ lóng yín cǐ xià yuán yǒu shuǐ lóng yín suàn lái fú shì yī shǒu b liáo kuò

yù lú bǎi hé fā qián xīn , xìn xiāng yī zhù , yīn yūn liáo rào 。
lái wǎng pán xuán , jié chéng huá gài 。
bào tiān dì ēn fù zài 。
bào rì yuè zhào lín zhī dé 。
bào guó wáng shuǐ tǔ , fēng róng kuài lè , bào fù mǔ ēn lián ài 。
shàng xiè zǔ shī shèng jiào , dān yáng shī fù chuán pài 。
hóng chén pǔ dù , quán zhēn dà jiào , qiū wáng cháng zài 。
tài gǔ jū níng hǎi 。
gòng sān rén àn hé fǎ jiè 。
yuàn huáng wáng wàn suì , qiān qiū chén zǎi 。
qǐng mén rén bài 。
nán yù yī shǒu , jù wèi zhù míng shì , àn cǐ sì shǒu jù qiū chǔ jī cí , jiàn xī jí

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.