Traditional

追和晦庵先生十梅韻

蒼涼遯荒野,交與桃李絕。
遠聘不肯來,為君三磬折。

Simplified

追和晦庵先生十梅韵

苍凉遯荒野,交与桃李绝。
远聘不肯来,为君三磬折。

Pronounciation

zhuī hé huì ān xiān shēng shí méi yùn

cāng liáng dùn huāng yě , jiāo yǔ táo lǐ jué 。
yuǎn pìn bù kěn lái , wéi jūn sān qìng zhē 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.