Traditional

一葉落

煩暑郁未退,涼飆潛已起。
寒溫與盛衰,遞相為表裏。
蕭蕭秋林下,一葉忽先委。
勿言微搖落,搖落從此始。

Simplified

一叶落

烦暑郁未退,凉飙潜已起。
寒温与盛衰,递相为表里。
萧萧秋林下,一叶忽先委。
勿言微摇落,摇落从此始。

Pronunciation

yī yè luò

fán shǔ yù wèi tuì , liáng biāo qián yǐ qǐ 。
hán wēn yǔ shèng shuāi , dì xiāng wéi biǎo lǐ 。
xiāo xiāo qiū lín xià , yī yè hū xiān wěi 。
wù yán wēi yáo luò , yáo luò cóng cǐ shǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.