Traditional

一寸金

富貴又爭人我,貧窮更待如何。
有緣有分是非多。
無福無災無禍。
教他一任奢侈,簞瓢也是存活。
勸君休要苦張羅。
大限臨頭怎躲。

Simplified

一寸金

富贵又争人我,贫穷更待如何。
有缘有分是非多。
无福无灾无祸。
教他一任奢侈,箪瓢也是存活。
劝君休要苦张罗。
大限临头怎躲。

Pronunciation

yī cùn jīn

fù guì yòu zhēng rén wǒ , pín qióng gēng dài rú hé 。
yǒu yuán yǒu fēn shì fēi duō 。
wú fú wú zāi wú huò 。
jiào tā yī rèn shē chǐ , dān piáo yě shì cún huó 。
quàn jūn xiū yào kǔ zhāng luó 。
dà xiàn lín tóu zěn duǒ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.