Traditional

一齒動搖似不可復留有感

晚境常憂豁可憎,苦留終不受丁寧。
主貧何恨客辭去,木老元知葉自零。
未害朵頤臨肉俎,但妨叩齒讀仙經。
從今有酒須勤買,莫學騷人要獨醒。

Simplified

一齿动摇似不可复留有感

晚境常忧豁可憎,苦留终不受丁宁。
主贫何恨客辞去,木老元知叶自零。
未害朵颐临肉俎,但妨叩齿读仙经。
从今有酒须勤买,莫学骚人要独醒。

Pronunciation

yī chǐ dòng yáo sì bù kě fù liú yǒu gǎn

wǎn jìng cháng yōu huō kě zēng , kǔ liú zhōng bù shòu dīng níng 。
zhǔ pín hé hèn kè cí qù , mù lǎo yuán zhī yè zì líng 。
wèi hài duǒ yí lín ròu zǔ , dàn fáng kòu chǐ dú xiān jīng 。
cóng jīn yǒu jiǔ xū qín mǎi , mò xué sāo rén yào dú xǐng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.