Traditional

丁酉除夕

浮生過五十,光景如飛鴻;寒暑俛仰間,四序忽已終。
殊方感漂泊,晚境嗟龍鍾。
桃符輿爆竹,嬾復隨兒童。
不寐非守歲,燕坐夜過中。
氣定神自凝,海日何曈曨。
豈惟三彭逃,坐覺六人空。
徂年勿惆悵,閱事方無窮。

Simplified

丁酉除夕

浮生过五十,光景如飞鸿;寒暑俛仰间,四序忽已终。
殊方感漂泊,晚境嗟龙锺。
桃符舆爆竹,嬾复随儿童。
不寐非守岁,燕坐夜过中。
气定神自凝,海日何曈曨。
岂惟三彭逃,坐觉六人空。
徂年勿惆怅,阅事方无穷。

Pronunciation

dīng yǒu chú xī

fú shēng guò wǔ shí , guāng jǐng rú fēi hóng ; hán shǔ fǔ yǎng jiān , sì xù hū yǐ zhōng 。
shū fāng gǎn piāo bó , wǎn jìng jiē lóng zhōng 。
táo fú yú bào zhú , lǎn fù suí ér tóng 。
bù mèi fēi shǒu suì , yàn zuò yè guò zhōng 。
qì dìng shén zì níng , hǎi rì hé tóng lóng 。
qǐ wéi sān péng táo , zuò jué liù rén kōng 。
cú nián wù chóu chàng , yuè shì fāng wú qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.