Traditional

七月二十八日夜與王鄭二秀才聽雨後夢作

初夢龍宮寶焰然,瑞霞明麗滿晴天。
旋成醉倚蓬萊樹,有個仙人拍我肩。
少頃遠聞吹細管,聞聲不見隔飛煙。
逡巡又過瀟湘雨,雨打湘靈五十弦。
瞥見馮夷殊悵望,鮫綃休賣海為田。
亦逢毛女無憀極,龍伯擎將華嶽蓮。
恍惚無倪明又暗,低迷不已斷還連。
覺來正是平階雨,獨背寒燈枕手眠。

Simplified

七月二十八日夜与王郑二秀才听雨后梦作

初梦龙宫宝焰然,瑞霞明丽满晴天。
旋成醉倚蓬莱树,有个仙人拍我肩。
少顷远闻吹细管,闻声不见隔飞烟。
逡巡又过潇湘雨,雨打湘灵五十弦。
瞥见冯夷殊怅望,鲛绡休卖海为田。
亦逢毛女无憀极,龙伯擎将华岳莲。
恍惚无倪明又暗,低迷不已断还连。
觉来正是平阶雨,独背寒灯枕手眠。

Pronunciation

qī yuè èr shí bā rì yè yǔ wáng zhèng èr xiù cái tīng yǔ hòu mèng zuò

chū mèng lóng gōng bǎo yàn rán , ruì xiá míng lì mǎn qíng tiān 。
xuán chéng zuì yǐ péng lái shù , yǒu gè xiān rén pāi wǒ jiān 。
shǎo qǐng yuǎn wén chuī xì guǎn , wén shēng bù jiàn gé fēi yān 。
qūn xún yòu guò xiāo xiāng yǔ , yǔ dǎ xiāng líng wǔ shí xián 。
piē jiàn féng yí shū chàng wàng , jiāo xiāo xiū mài hǎi wéi tián 。
yì féng máo nǚ wú liáo jí , lóng bó qíng jiāng huá yuè lián 。
huǎng hū wú ní míng yòu àn , dī mí bù yǐ duàn huán lián 。
jué lái zhèng shì píng jiē yǔ , dú bèi hán dēng zhěn shǒu mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.