Traditional

萬州曉發放舟乘漲還寄蜀中親朋

空蒙巖雨霽,爛熳曉雲歸。
嘯旅乘明發,奔橈騖斷磯。
蒼芒林岫轉,絡繹漲濤飛。
遠岸孤煙出,遙峰曙日微。
前瞻未能眴,坐望已相依。
曲直多今古,經過失是非。
還期方浩浩,征思日騑騑。
寄謝千金子,江海事多違。

Simplified

万州晓发放舟乘涨还寄蜀中亲朋

空蒙岩雨霁,烂熳晓云归。
啸旅乘明发,奔桡骛断矶。
苍芒林岫转,络绎涨涛飞。
远岸孤烟出,遥峰曙日微。
前瞻未能眴,坐望已相依。
曲直多今古,经过失是非。
还期方浩浩,征思日騑騑。
寄谢千金子,江海事多违。

Pronunciation

wàn zhōu xiǎo fā fàng zhōu chéng zhǎng huán jì shǔ zhōng qīn péng

kōng mēng yán yǔ jì , làn màn xiǎo yún guī 。
xiào lǚ chéng míng fā , bēn ráo wù duàn jī 。
cāng máng lín xiù zhuǎn , luò yì zhǎng tāo fēi 。
yuǎn àn gū yān chū , yáo fēng shǔ rì wēi 。
qián zhān wèi néng xuàn , zuò wàng yǐ xiāng yī 。
qū zhí duō jīn gǔ , jīng guò shī shì fēi 。
huán qī fāng hào hào , zhēng sī rì fēi fēi 。
jì xiè qiān jīn zǐ , jiāng hǎi shì duō wéi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.