Traditional

三年為刺史二首

三年為刺史,無政在人口。
唯向郡城中,題詩十余首。
慚非甘棠詠,豈有思人不?
三年為刺史,飲冰復食蘗。
唯向天竺山,取得兩片石。
此牴有千金,無乃傷清白。

Simplified

三年为刺史二首

三年为刺史,无政在人口。
唯向郡城中,题诗十余首。
惭非甘棠咏,岂有思人不?
三年为刺史,饮冰复食蘖。
唯向天竺山,取得两片石。
此抵有千金,无乃伤清白。

Pronunciation

sān nián wéi cì shǐ èr shǒu

sān nián wéi cì shǐ , wú zhèng zài rén kǒu 。
wéi xiàng jùn chéng zhōng , tí shī shí yú shǒu 。
cán fēi gān táng yǒng , qǐ yǒu sī rén bù ?
sān nián wéi cì shǐ , yǐn bīng fù shí niè 。
wéi xiàng tiān zhú shān , qǔ dé liǎng piàn shí 。
cǐ dǐ yǒu qiān jīn , wú nǎi shāng qīng bái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.