Traditional

三贈劉員外

信書成自誤,經事漸知非。
今日臨岐別,何年待汝歸。

Simplified

三赠刘员外

信书成自误,经事渐知非。
今日临岐别,何年待汝归。

Pronunciation

sān zèng liú yuán wài

xìn shū chéng zì wù , jīng shì jiàn zhī fēi 。
jīn rì lín qí bié , hé nián dài rǔ guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.