Traditional

上元夜作

百年古謂風前燭,我逾七十飯不足。
亦知生世無工拙,久向人間耐榮辱。
今年上元燈滿城,十裏東風度絲竹。
蓬窗濕薪不禦寒,獨取殘書伴兒讀。
忽然得意見古人,半碗凍齏甘勝肉。
書生蓋棺事未定,論著儻存終見錄。
富貴無名豈勝數,意氣空能驕世俗。
君不見拄天拄地邢君牙,不如詩人窮瞎張太祝!

Simplified

上元夜作

百年古谓风前烛,我逾七十饭不足。
亦知生世无工拙,久向人间耐荣辱。
今年上元灯满城,十里东风度丝竹。
蓬窗湿薪不御寒,独取残书伴儿读。
忽然得意见古人,半碗冻齑甘胜肉。
书生盖棺事未定,论著傥存终见录。
富贵无名岂胜数,意气空能骄世俗。
君不见拄天拄地邢君牙,不如诗人穷瞎张太祝!

Pronunciation

shàng yuán yè zuò

bǎi nián gǔ wèi fēng qián zhú , wǒ yú qī shí fàn bù zú 。
yì zhī shēng shì wú gōng zhuō , jiǔ xiàng rén jiān nài róng rǔ 。
jīn nián shàng yuán dēng mǎn chéng , shí lǐ dōng fēng dù sī zhú 。
péng chuāng shī xīn bù yù hán , dú qǔ cán shū bàn ér dú 。
hū rán dé yì jiàn gǔ rén , bàn wǎn dòng jī gān shèng ròu 。
shū shēng gài guān shì wèi dìng , lùn zhù tǎng cún zhōng jiàn lù 。
fù guì wú míng qǐ shèng shù , yì qì kōng néng jiāo shì sú 。
jūn bù jiàn zhǔ tiān zhǔ dì xíng jūn yá , bù rú shī rén qióng xiā zhāng tài zhù !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.