Traditional

上李邕

大鵬一日同風起,摶搖直上九萬裏。
假令風歇時下來,猶能簸卻滄溟水。
世人見我恒殊調,聞余大言皆冷笑。
宣父猶能畏後生,丈夫未可輕年少。

Simplified

上李邕

大鹏一日同风起,抟摇直上九万里。
假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水。
世人见我恒殊调,闻余大言皆冷笑。
宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。

Pronounciation

shàng lǐ yōng

dà péng yī rì tóng fēng qǐ , tuán yáo zhí shàng jiǔ wàn lǐ 。
jiǎ líng fēng xiē shí xià lái , yóu néng bò què cāng míng shuǐ 。
shì rén jiàn wǒ héng shū diào , wén yú dà yán jiē lěng xiào 。
xuān fù yóu néng wèi hòu shēng , zhàng fū wèi kě qīng nián shǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.