Traditional

上西平/金人捧露盤

似斜斜,才整整,又霏霏。
今夜裏,窗戶先知。
嫌春未透,故穿庭樹作花飛。
起來尋訪剡溪人,半壓橋低。
兔園冊,漁江畫,蘭房曲,竹丘詩。
怎模得,似當時。
天寒墮指,問誰能解白登圍。
也須憑酒遣拿擔,擊亂鵝池。

Simplified

上西平/金人捧露盘

似斜斜,才整整,又霏霏。
今夜里,窗户先知。
嫌春未透,故穿庭树作花飞。
起来寻访剡溪人,半压桥低。
兔园册,渔江画,兰房曲,竹丘诗。
怎模得,似当时。
天寒堕指,问谁能解白登围。
也须凭酒遣拿担,击乱鹅池。

Pronunciation

shàng xī píng / jīn rén pěng lù pán

sì xié xié , cái zhěng zhěng , yòu fēi fēi 。
jīn yè lǐ , chuāng hù xiān zhī 。
xián chūn wèi tòu , gù chuān tíng shù zuò huā fēi 。
qǐ lái xún fǎng yǎn xī rén , bàn yā qiáo dī 。
tù yuán cè , yú jiāng huà , lán fáng qū , zhú qiū shī 。
zěn mó dé , sì dāng shí 。
tiān hán duò zhǐ , wèn shuí néng jiě bái dēng wéi 。
yě xū píng jiǔ qiǎn ná dān , jī luàn é chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.