Traditional

上西平/金人捧露盤

跨征鞍,橫戰槊,上襄州。
便匹馬,蹴踏高秋。
芙蓉未折,笛聲吹起塞雲愁。
男兒若欲樹功名,須向前頭。
鳳雛寒,龍骨朽,蛟渚暗,鹿門幽。
閱人物,渺渺如漚。
棋頭已動,也須高著局心籌。
莫將一片廣長舌,博取封侯。

Simplified

上西平/金人捧露盘

跨征鞍,横战槊,上襄州。
便匹马,蹴踏高秋。
芙蓉未折,笛声吹起塞云愁。
男儿若欲树功名,须向前头。
凤雏寒,龙骨朽,蛟渚暗,鹿门幽。
阅人物,渺渺如沤。
棋头已动,也须高著局心筹。
莫将一片广长舌,博取封侯。

Pronunciation

shàng xī píng / jīn rén pěng lù pán

kuà zhēng ān , héng zhàn shuò , shàng xiāng zhōu 。
biàn pǐ mǎ , cù tà gāo qiū 。
fú róng wèi zhē , dí shēng chuī qǐ sāi yún chóu 。
nán ér ruò yù shù gōng míng , xū xiàng qián tóu 。
fèng chú hán , lóng gǔ xiǔ , jiāo zhǔ àn , lù mén yōu 。
yuè rén wù , miǎo miǎo rú òu 。
qí tóu yǐ dòng , yě xū gāo zhù jú xīn chóu 。
mò jiāng yī piàn guǎng cháng shé , bó qǔ fēng hóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.