Traditional

下邽感舊(《太平廣記》雲:莊幼時常在華州

昔為童稚不知愁,竹馬閑乘繞縣遊。
曾為看花偷出郭,也因逃學暫登樓。
招他邑客來還醉,儳得先生去始休。
今日故人何處問,夕陽衰草盡荒丘。

Simplified

下邽感旧(《太平广记》云:庄幼时常在华州

昔为童稚不知愁,竹马闲乘绕县游。
曾为看花偷出郭,也因逃学暂登楼。
招他邑客来还醉,儳得先生去始休。
今日故人何处问,夕阳衰草尽荒丘。

Pronunciation

xià guī gǎn jiù (< tài píng guǎng jì > yún : zhuāng yòu shí cháng zài huá zhōu

xī wéi tóng zhì bù zhī chóu , zhú mǎ xián chéng rào xiàn yóu 。
zēng wéi kàn huā tōu chū guō , yě yīn táo xué zàn dēng lóu 。
zhāo tā yì kè lái huán zuì , chán dé xiān shēng qù shǐ xiū 。
jīn rì gù rén hé chǔ wèn , xī yáng shuāi cǎo jìn huāng qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.