Traditional

與僧

江海扁舟客,雲山一衲僧。
相逢兩無語,若個是南能。

Simplified

与僧

江海扁舟客,云山一衲僧。
相逢两无语,若个是南能。

Pronunciation

yǔ sēng

jiāng hǎi biǎn zhōu kè , yún shān yī nà sēng 。
xiāng féng liǎng wú yǔ , ruò gè shì nán néng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.