Traditional

與崔策登西山

鶴鳴楚山靜,露白秋江曉。
連袂度危橋,縈回出林杪。
西岑極遠目,毫末皆可了。
重疊九疑高,微茫洞庭小。
迥窮兩儀際,高出萬象表。
馳景泛頹波,遙風遞寒筱。
謫居安所習,稍厭從紛擾。
生同胥靡遺,壽比彭鏗夭。
蹇連困顛踣,愚蒙怯幽眇。
非令親愛疏,誰使心神悄。
偶茲遁山水,得以觀魚鳥。
吾子幸淹留,緩我愁腸繞。

Simplified

与崔策登西山

鹤鸣楚山静,露白秋江晓。
连袂度危桥,萦回出林杪。
西岑极远目,毫末皆可了。
重叠九疑高,微茫洞庭小。
迥穷两仪际,高出万象表。
驰景泛颓波,遥风递寒筱。
谪居安所习,稍厌从纷扰。
生同胥靡遗,寿比彭铿夭。
蹇连困颠踣,愚蒙怯幽眇。
非令亲爱疏,谁使心神悄。
偶兹遁山水,得以观鱼鸟。
吾子幸淹留,缓我愁肠绕。

Pronunciation

yǔ cuī cè dēng xī shān

hè míng chǔ shān jìng , lù bái qiū jiāng xiǎo 。
lián mèi dù wēi qiáo , yíng huí chū lín miǎo 。
xī cén jí yuǎn mù , háo mò jiē kě liǎo 。
zhòng dié jiǔ yí gāo , wēi máng dòng tíng xiǎo 。
jiǒng qióng liǎng yí jì , gāo chū wàn xiàng biǎo 。
chí jǐng fàn tuí bō , yáo fēng dì hán xiǎo 。
zhé jū ān suǒ xí , shāo yàn cóng fēn rǎo 。
shēng tóng xū mí yí , shòu bǐ péng kēng yāo 。
jiǎn lián kùn diān bó , yú mēng qiè yōu miǎo 。
fēi líng qīn ài shū , shuí shǐ xīn shén qiǎo 。
ǒu zī dùn shān shuǐ , dé yǐ guān yú niǎo 。
wú zǐ xìng yān liú , huǎn wǒ chóu cháng rào 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.