Traditional

與張諲宿劉八城東莊

人閑當歲暮,田野尚逢迎。
萊子多嘉慶,陶公得此生。
寒蕪連古渡,雲樹近嚴城。
雞黍無辭薄,貧交但貴情。

Simplified

与张諲宿刘八城东庄

人闲当岁暮,田野尚逢迎。
莱子多嘉庆,陶公得此生。
寒芜连古渡,云树近严城。
鸡黍无辞薄,贫交但贵情。

Pronunciation

yǔ zhāng yīn sù liú bā chéng dōng zhuāng

rén xián dāng suì mù , tián yě shàng féng yíng 。
lái zǐ duō jiā qìng , táo gōng dé cǐ shēng 。
hán wú lián gǔ dù , yún shù jìn yán chéng 。
jī shǔ wú cí báo , pín jiāo dàn guì qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.