Traditional

丙辰上元前一日

弊裘破帽發鬅鬠,宛似山房罷講僧。
身病不禁連夜雨,家貧隻掛舊年燈。
修椽柳外掀樓角,危檻雲間露塔層。
自笑閑遊本無定,興闌隨處倚枯藤。

Simplified

丙辰上元前一日

弊裘破帽发鬅鬠,宛似山房罢讲僧。
身病不禁连夜雨,家贫只挂旧年灯。
修椽柳外掀楼角,危槛云间露塔层。
自笑闲游本无定,兴阑随处倚枯藤。

Pronunciation

bǐng chén shàng yuán qián yī rì

bì qiú pò mào fā péng kuò , wǎn sì shān fáng bà jiǎng sēng 。
shēn bìng bù jīn lián yè yǔ , jiā pín zhī guà jiù nián dēng 。
xiū chuán liǔ wài xiān lóu jiǎo , wēi jiàn yún jiān lù tǎ céng 。
zì xiào xián yóu běn wú dìng , xīng lán suí chǔ yǐ kū téng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.