Traditional

東坡種花二首

持錢買花樹,城東坡上栽。
但購有花者,不限桃杏梅。
百果參雜種,千枝次第開。
天時有早晚,地力無高低。
紅者霞艷艷,白者雪皚皚。
遊蜂遂不去,好鳥亦棲來。
前有長流水,下有小平臺。
時拂臺上石,一舉風前杯。
花枝蔭我頭,花蕊落我懷。
獨酌復獨詠,不覺月平西。
巴俗不愛花,竟春無人來。
唯此醉太守,盡日不能回。
東坡春向暮,樹木今何如?
漠漠花落盡,翳翳葉生初。
每日領童仆,荷鋤仍決渠。
劃土壅其本,引泉溉其枯。
小樹低數尺,大樹長丈余。
封植來幾時,高下齊扶疏。
養樹既如此,養民亦何殊?
將欲茂枝葉,必先救根株。
雲何救根株?
勸農均賦租。
雲何茂枝葉?
省事寬刑書。
移此為郡政,庶幾氓俗蘇。

Simplified

东坡种花二首

持钱买花树,城东坡上栽。
但购有花者,不限桃杏梅。
百果参杂种,千枝次第开。
天时有早晚,地力无高低。
红者霞艳艳,白者雪皑皑。
游蜂遂不去,好鸟亦栖来。
前有长流水,下有小平台。
时拂台上石,一举风前杯。
花枝荫我头,花蕊落我怀。
独酌复独咏,不觉月平西。
巴俗不爱花,竟春无人来。
唯此醉太守,尽日不能回。
东坡春向暮,树木今何如?
漠漠花落尽,翳翳叶生初。
每日领童仆,荷锄仍决渠。
划土壅其本,引泉溉其枯。
小树低数尺,大树长丈余。
封植来几时,高下齐扶疏。
养树既如此,养民亦何殊?
将欲茂枝叶,必先救根株。
云何救根株?
劝农均赋租。
云何茂枝叶?
省事宽刑书。
移此为郡政,庶几氓俗苏。

Pronunciation

dōng pō zhǒng huā èr shǒu

chí qián mǎi huā shù , chéng dōng pō shàng zāi 。
dàn gòu yǒu huā zhě , bù xiàn táo xìng méi 。
bǎi guǒ cān zá zhǒng , qiān zhī cì dì kāi 。
tiān shí yǒu zǎo wǎn , dì lì wú gāo dī 。
hóng zhě xiá yàn yàn , bái zhě xuě ái ái 。
yóu fēng suì bù qù , hǎo niǎo yì qī lái 。
qián yǒu cháng liú shuǐ , xià yǒu xiǎo píng tái 。
shí fú tái shàng shí , yī jǔ fēng qián bēi 。
huā zhī yīn wǒ tóu , huā ruǐ luò wǒ huái 。
dú zhuó fù dú yǒng , bù jué yuè píng xī 。
bā sú bù ài huā , jìng chūn wú rén lái 。
wéi cǐ zuì tài shǒu , jìn rì bù néng huí 。
dōng pō chūn xiàng mù , shù mù jīn hé rú ?
mò mò huā luò jìn , yì yì yè shēng chū 。
měi rì lǐng tóng pū , hé chú réng jué qú 。
huá tǔ yōng qí běn , yǐn quán gài qí kū 。
xiǎo shù dī shù chǐ , dà shù cháng zhàng yú 。
fēng zhí lái jī shí , gāo xià qí fú shū 。
yǎng shù jì rú cǐ , yǎng mín yì hé shū ?
jiāng yù mào zhī yè , bì xiān jiù gēn zhū 。
yún hé jiù gēn zhū ?
quàn nóng jūn fù zū 。
yún hé mào zhī yè ?
shěng shì kuān xíng shū 。
yí cǐ wéi jùn zhèng , shù jī méng sú sū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.