Traditional

東齋雜書

吾廬雖甚陋,窗扉亦疏明。
開卷冬日暖,曲肱暑風清。
昨日一鳥鳴,今日一木榮,欣然與之接,悲慨何由生?

Simplified

东斋杂书

吾庐虽甚陋,窗扉亦疏明。
开卷冬日暖,曲肱暑风清。
昨日一鸟鸣,今日一木荣,欣然与之接,悲慨何由生?

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

wú lú suī shèn lòu , chuāng fēi yì shū míng 。
kāi juàn dōng rì nuǎn , qū gōng shǔ fēng qīng 。
zuó rì yī niǎo míng , jīn rì yī mù róng , xīn rán yǔ zhī jiē , bēi kǎi hé yóu shēng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.