Traditional

東村步歸

野渡霜風冷,茆檐夕照明。
催科醉亭長,聚學老書生。
山果紛丹漆,村醪任濁清路回家忽近,柳外小橋橫。

Simplified

东村步归

野渡霜风冷,茆檐夕照明。
催科醉亭长,聚学老书生。
山果纷丹漆,村醪任浊清路回家忽近,柳外小桥横。

Pronunciation

dōng cūn bù guī

yě dù shuāng fēng lěng , máo yán xī zhào míng 。
cuī kē zuì tíng cháng , jù xué lǎo shū shēng 。
shān guǒ fēn dān qī , cūn láo rèn zhuó qīng lù huí jiā hū jìn , liǔ wài xiǎo qiáo héng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.