Traditional

東還

自有仙才自不知,十年長夢采華芝。
秋風動地黃雲暮,歸去嵩陽尋舊師。

Simplified

东还

自有仙才自不知,十年长梦采华芝。
秋风动地黄云暮,归去嵩阳寻旧师。

Pronunciation

dōng huán

zì yǒu xiān cái zì bù zhī , shí nián cháng mèng cǎi huá zhī 。
qiū fēng dòng dì huáng yún mù , guī qù sōng yáng xún jiù shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.