Traditional

東陽夜怪詩(敬去文言誌二首)

事君同樂義同憂,那校糟糠滿誌休。
不是守株空待兔,終當逐鹿出林丘。
少年長負饑鷹用,內顧曾無寵鶴心。
秋草驅除思去宇,平原毛血興從禽。

Simplified

东阳夜怪诗(敬去文言志二首)

事君同乐义同忧,那校糟糠满志休。
不是守株空待兔,终当逐鹿出林丘。
少年长负饥鹰用,内顾曾无宠鹤心。
秋草驱除思去宇,平原毛血兴从禽。

Pronunciation

dōng yáng yè guài shī ( jìng qù wén yán zhì èr shǒu )

shì jūn tóng lè yì tóng yōu , nà xiào zāo kāng mǎn zhì xiū 。
bù shì shǒu zhū kōng dài tù , zhōng dāng zhú lù chū lín qiū 。
shǎo nián cháng fù jī yīng yòng , nèi gù zēng wú chǒng hè xīn 。
qiū cǎo qū chú sī qù yǔ , píng yuán máo xuè xīng cóng qín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.