Traditional

東院

松下軒廊竹下房,暖檐晴日滿繩床。
凈名居士經三卷,榮啟先生琴一張。
老去齒衰嫌橘醋,病來肺渴覺茶香。
有時閑酌無人伴,獨自騰騰入醉鄉。

Simplified

东院

松下轩廊竹下房,暖檐晴日满绳床。
净名居士经三卷,荣启先生琴一张。
老去齿衰嫌橘醋,病来肺渴觉茶香。
有时闲酌无人伴,独自腾腾入醉乡。

Pronunciation

dōng yuàn

sōng xià xuān láng zhú xià fáng , nuǎn yán qíng rì mǎn shéng chuáng 。
jìng míng jū shì jīng sān juàn , róng qǐ xiān shēng qín yī zhāng 。
lǎo qù chǐ shuāi xián jú cù , bìng lái fèi kě jué chá xiāng 。
yǒu shí xián zhuó wú rén bàn , dú zì téng téng rù zuì xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.