Traditional

兩賢

賣蔔嚴將賣餅孫,兩賢高趣恐難倫。
而今若有逃名者,應被品流呼差人。

Simplified

两贤

卖卜严将卖饼孙,两贤高趣恐难伦。
而今若有逃名者,应被品流呼差人。

Pronunciation

liǎng xián

mài bǔ yán jiāng mài bǐng sūn , liǎng xián gāo qù kǒng nán lún 。
ér jīn ruò yǒu táo míng zhě , yīng bèi pǐn liú hū chà rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.