Traditional

中元作

絳節飄飖宮國來,中元朝拜上清回。
羊權須得金條脫,溫嶠終虛玉鏡臺。
曾省驚眠聞雨過,不知迷路為花開。
有娀未牴瀛洲遠,青雀如何鴆鳥媒。

Simplified

中元作

绛节飘飖宫国来,中元朝拜上清回。
羊权须得金条脱,温峤终虚玉镜台。
曾省惊眠闻雨过,不知迷路为花开。
有娀未抵瀛洲远,青雀如何鸩鸟媒。

Pronunciation

zhōng yuán zuò

jiàng jié piāo yáo gōng guó lái , zhōng yuán zhāo bài shàng qīng huí 。
yáng quán xū dé jīn tiáo tuō , wēn jiào zhōng xū yù jìng tái 。
zēng shěng jīng mián wén yǔ guò , bù zhī mí lù wéi huā kāi 。
yǒu sōng wèi dǐ yíng zhōu yuǎn , qīng què rú hé zhèn niǎo méi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.