Traditional

中夜起望西園值月上

覺聞繁露墜,開戶臨西園。
寒月上東嶺,泠泠疏竹根。
石泉遠逾響,山鳥時一喧。
倚楹遂至旦,寂寞將何言。

Simplified

中夜起望西园值月上

觉闻繁露坠,开户临西园。
寒月上东岭,泠泠疏竹根。
石泉远逾响,山鸟时一喧。
倚楹遂至旦,寂寞将何言。

Pronunciation

zhōng yè qǐ wàng xī yuán zhí yuè shàng

jué wén fán lù zhuì , kāi hù lín xī yuán 。
hán yuè shàng dōng lǐng , líng líng shū zhú gēn 。
shí quán yuǎn yú xiǎng , shān niǎo shí yī xuān 。
yǐ yíng suì zhì dàn , jì mò jiāng hé yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.