Traditional

臨發崇讓宅紫薇

一樹濃姿獨看來,秋庭暮雨類輕埃。
不先搖落應為有,已欲別離休更開。
桃綬含情依露井,柳綿相憶隔章臺。
天涯地角同榮謝,豈要移根上苑栽。

Simplified

临发崇让宅紫薇

一树浓姿独看来,秋庭暮雨类轻埃。
不先摇落应为有,已欲别离休更开。
桃绶含情依露井,柳绵相忆隔章台。
天涯地角同荣谢,岂要移根上苑栽。

Pronunciation

lín fā chóng ràng zhái zǐ wēi

yī shù nóng zī dú kàn lái , qiū tíng mù yǔ lèi qīng āi 。
bù xiān yáo luò yīng wéi yǒu , yǐ yù bié lí xiū gēng kāi 。
táo shòu hán qíng yī lù jǐng , liǔ mián xiāng yì gé zhāng tái 。
tiān yá dì jiǎo tóng róng xiè , qǐ yào yí gēn shàng yuàn zāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.