Traditional

久旱忽大雨涼甚小飲醉眠覺而有作

盡道三巴遠,那無一紙書?
衰遲自難記,不是故人疏。

Simplified

久旱忽大雨凉甚小饮醉眠觉而有作

尽道三巴远,那无一纸书?
衰迟自难记,不是故人疏。

Pronunciation

jiǔ hàn hū dà yǔ liáng shèn xiǎo yǐn zuì mián jué ér yǒu zuò

jìn dào sān bā yuǎn , nà wú yī zhǐ shū ?
shuāi chí zì nán jì , bù shì gù rén shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.