Traditional

久雨杜門遣懷

風雨蕭蕭臥掩關,經旬登覽負溪山。
也知解送豐年喜,無奈難消永日閑。
平野橫吹看淩厲,畫檐高瀉聽淙潺。
城闉路斷吾何恨,濁酒枯魚亦破顏。

Simplified

久雨杜门遣怀

风雨萧萧卧掩关,经旬登览负溪山。
也知解送丰年喜,无奈难消永日闲。
平野横吹看凌厉,画檐高泻听淙潺。
城闉路断吾何恨,浊酒枯鱼亦破颜。

Pronunciation

jiǔ yǔ dù mén qiǎn huái

fēng yǔ xiāo xiāo wò yǎn guān , jīng xún dēng lǎn fù xī shān 。
yě zhī jiě sòng fēng nián xǐ , wú nài nán xiāo yǒng rì xián 。
píng yě héng chuī kàn líng lì , huà yán gāo xiè tīng cóng chán 。
chéng yīn lù duàn wú hé hèn , zhuó jiǔ kū yú yì pò yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.