Traditional

久雨閑悶對酒偶吟

淒淒苦雨暗銅駝,裊裊涼風起漕河。
自夏及秋晴日少,從朝至暮悶時多。
鷺臨池立窺魚笱,隼傍林飛拂雀羅。
賴有杯中神聖物,百憂無奈十分何。

Simplified

久雨闲闷对酒偶吟

凄凄苦雨暗铜驼,袅袅凉风起漕河。
自夏及秋晴日少,从朝至暮闷时多。
鹭临池立窥鱼笱,隼傍林飞拂雀罗。
赖有杯中神圣物,百忧无奈十分何。

Pronunciation

jiǔ yǔ xián mèn duì jiǔ ǒu yín

qī qī kǔ yǔ àn tóng tuó , niǎo niǎo liáng fēng qǐ cáo hé 。
zì xià jí qiū qíng rì shǎo , cóng zhāo zhì mù mèn shí duō 。
lù lín chí lì kuī yú gǒu , sǔn bàng lín fēi fú què luó 。
lài yǒu bēi zhōng shén shèng wù , bǎi yōu wú nài shí fēn hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.