Traditional

樂遊原

春夢亂不記,春原登已重。
青門弄煙柳,紫閣舞雲松。
拂硯輕冰散,開尊綠酎濃。
無悰托詩遣,吟罷更無悰。

Simplified

乐游原

春梦乱不记,春原登已重。
青门弄烟柳,紫阁舞云松。
拂砚轻冰散,开尊绿酎浓。
无悰托诗遣,吟罢更无悰。

Pronunciation

lè yóu yuán

chūn mèng luàn bù jì , chūn yuán dēng yǐ zhòng 。
qīng mén nòng yān liǔ , zǐ gé wǔ yún sōng 。
fú yàn qīng bīng sàn , kāi zūn lǜ zhòu nóng 。
wú cóng tuō shī qiǎn , yín bà gēng wú cóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.