Traditional

九日寄行簡

摘得菊花攜得酒,繞村騎馬思悠悠。
下邽田地平如掌,何處登高望梓州?

Simplified

九日寄行简

摘得菊花携得酒,绕村骑马思悠悠。
下邽田地平如掌,何处登高望梓州?

Pronunciation

jiǔ rì jì xíng jiǎn

zhāi dé jú huā xié dé jiǔ , rào cūn qí mǎ sī yōu yōu 。
xià guī tián dì píng rú zhǎng , hé chǔ dēng gāo wàng zǐ zhōu ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.