Traditional

九日

曾共山翁把酒時,霜天白菊繞階墀。
十年泉下無人問,九日樽前有所思。
不學漢臣栽苜蓿,空教楚客詠江蘺。
郎君官貴施行馬,東閣無因再得窺。

Simplified

九日

曾共山翁把酒时,霜天白菊绕阶墀。
十年泉下无人问,九日樽前有所思。
不学汉臣栽苜蓿,空教楚客咏江蓠。
郎君官贵施行马,东阁无因再得窥。

Pronunciation

jiǔ rì

zēng gòng shān wēng bǎ jiǔ shí , shuāng tiān bái jú rào jiē chí 。
shí nián quán xià wú rén wèn , jiǔ rì zūn qián yǒu suǒ sī 。
bù xué hàn chén zāi mù xu , kōng jiào chǔ kè yǒng jiāng lí 。
láng jūn guān guì shī xíng mǎ , dōng gé wú yīn zài dé kuī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.