Traditional

九月於東逢雪

舉家忻共報,秋雪墮前峰。
嶺外他年憶,於東此日逢。
粒輕還自亂,花薄未成重。
豈是驚離鬢,應來洗病容。

Simplified

九月於东逢雪

举家忻共报,秋雪堕前峰。
岭外他年忆,於东此日逢。
粒轻还自乱,花薄未成重。
岂是惊离鬓,应来洗病容。

Pronunciation

jiǔ yuè yū dōng féng xuě

jǔ jiā xīn gòng bào , qiū xuě duò qián fēng 。
lǐng wài tā nián yì , yū dōng cǐ rì féng 。
lì qīng huán zì luàn , huā báo wèi chéng zhòng 。
qǐ shì jīng lí bìn , yīng lái xǐ bìng róng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.