Traditional

九裏

破曉憑鞍野興濃,鷺飛先我過村東。
綠鍼細細稻浮水,絳雪紛紛花舞風。
陌上秋千喧笑語,擔頭粔籹簇青紅。
誰知老子裴回意,絕愛山橫淡靄中。

Simplified

九里

破晓凭鞍野兴浓,鹭飞先我过村东。
绿鍼细细稻浮水,绛雪纷纷花舞风。
陌上秋千喧笑语,担头粔籹簇青红。
谁知老子裴回意,绝爱山横淡霭中。

Pronunciation

jiǔ lǐ

pò xiǎo píng ān yě xīng nóng , lù fēi xiān wǒ guò cūn dōng 。
lǜ zhēn xì xì dào fú shuǐ , jiàng xuě fēn fēn huā wǔ fēng 。
mò shàng qiū qiān xuān xiào yǔ , dān tóu jù nǚ cù qīng hóng 。
shuí zhī lǎo zǐ péi huí yì , jué ài shān héng dàn ǎi zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.