Traditional

書嘆

三代藏寶器,世守參河圖。
埋湮則已矣,可使列市區。
文章有廢興,蓋與治亂符。
慶歷嘉佑間,和氣扇大爐。
數公實主盟,渾灝配典謨。
開辟始歐王,菑畬逮曾蘇。
大駕初渡江,中原皆避胡。
吾猶及故老,清夜陪坐隅。
論文有脈絡,千古著不誣。
俯仰四十年,綠發霜蓬枯。
孤生尊所聞,秉節不敢渝。
久幽士固有,速售理則無。
世方亂瑉玉,吾其老江湖!

Simplified

书叹

三代藏宝器,世守参河图。
埋湮则已矣,可使列市区。
文章有废兴,盖与治乱符。
庆历嘉佑间,和气扇大炉。
数公实主盟,浑灏配典谟。
开辟始欧王,菑畲逮曾苏。
大驾初渡江,中原皆避胡。
吾犹及故老,清夜陪坐隅。
论文有脉络,千古著不诬。
俯仰四十年,绿发霜蓬枯。
孤生尊所闻,秉节不敢渝。
久幽士固有,速售理则无。
世方乱珉玉,吾其老江湖!

Pronunciation

shū tàn

sān dài cáng bǎo qì , shì shǒu cān hé tú 。
mái yān zé yǐ yǐ , kě shǐ liè shì qū 。
wén zhāng yǒu fèi xīng , gài yǔ zhì luàn fú 。
qìng lì jiā yòu jiān , hé qì shàn dà lú 。
shù gōng shí zhǔ méng , hún hào pèi diǎn mó 。
kāi bì shǐ ōu wáng , zī shē dài zēng sū 。
dà jià chū dù jiāng , zhōng yuán jiē bì hú 。
wú yóu jí gù lǎo , qīng yè péi zuò yú 。
lùn wén yǒu mài luò , qiān gǔ zhù bù wū 。
fǔ yǎng sì shí nián , lǜ fā shuāng péng kū 。
gū shēng zūn suǒ wén , bǐng jié bù gǎn yú 。
jiǔ yōu shì gù yǒu , sù shòu lǐ zé wú 。
shì fāng luàn mín yù , wú qí lǎo jiāng hú !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.