Traditional

書壁

稻草高茨屋,繩樞窄作門。
漁樵皆結友,鄰曲自通婚。
留客秋茶苦,醺人社酒渾。
余年尚何嘆,一飯亦君恩。

Simplified

书壁

稻草高茨屋,绳枢窄作门。
渔樵皆结友,邻曲自通婚。
留客秋茶苦,醺人社酒浑。
余年尚何叹,一饭亦君恩。

Pronunciation

shū bì

dào cǎo gāo cí wū , shéng shū zhǎi zuò mén 。
yú qiáo jiē jié yǒu , lín qū zì tōng hūn 。
liú kè qiū chá kǔ , xūn rén shè jiǔ hún 。
yú nián shàng hé tàn , yī fàn yì jūn ēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.