Traditional

書意

屋漏徙我床,窗破補其罅。
衣穿傲狐貉,食淡忘膾炙。
人生老可哀,百事就衰謝。
我喜在得歸,味美如啖蔗。
雖雲茅茨陋,豈不賢傳舍。
兒能牧雞豚,身自種桑柘。
市壚酒易賒,鄰廄驢可借。
睡任門生嘲,醉無官長罵。
見書眼先閉,惰嬾亦自赦。
卻後五百年,林間作佳話。

Simplified

书意

屋漏徙我床,窗破补其罅。
衣穿傲狐貉,食淡忘脍炙。
人生老可哀,百事就衰谢。
我喜在得归,味美如啖蔗。
虽云茅茨陋,岂不贤传舍。
儿能牧鸡豚,身自种桑柘。
市垆酒易赊,邻厩驴可借。
睡任门生嘲,醉无官长骂。
见书眼先闭,惰嬾亦自赦。
却後五百年,林间作佳话。

Pronunciation

shū yì

wū lòu xǐ wǒ chuáng , chuāng pò bǔ qí xià 。
yī chuān ào hú hé , shí dàn wàng kuài zhì 。
rén shēng lǎo kě āi , bǎi shì jiù shuāi xiè 。
wǒ xǐ zài dé guī , wèi měi rú dàn zhè 。
suī yún máo cí lòu , qǐ bù xián chuán shè 。
ér néng mù jī tún , shēn zì zhǒng sāng zhè 。
shì lú jiǔ yì shē , lín jiù lǘ kě jiè 。
shuì rèn mén shēng cháo , zuì wú guān cháng mà 。
jiàn shū yǎn xiān bì , duò lǎn yì zì shè 。
què hòu wǔ bǎi nián , lín jiān zuò jiā huà 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.