Traditional

書感

俗學方嘩世,遺經寖已微。
斯文未雲喪,吾道豈其非。
拔本寧余力,迷途幸識歸。
新涼起衰疾,燈火耿郊扉。

Simplified

书感

俗学方哗世,遗经寖已微。
斯文未云丧,吾道岂其非。
拔本宁余力,迷途幸识归。
新凉起衰疾,灯火耿郊扉。

Pronunciation

shū gǎn

sú xué fāng huá shì , yí jīng jìn yǐ wēi 。
sī wén wèi yún sāng , wú dào qǐ qí fēi 。
bá běn níng yú lì , mí tú xìng shí guī 。
xīn liáng qǐ shuāi jí , dēng huǒ gěng jiāo fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.