Traditional

書日用事

左右數書冊,朝夕一草堂。
家貧自能儉,病愈不求方。
盛饌豚肩美,常庖筍茁香。
園丁報花坼,亦復命壺觴。

Simplified

书日用事

左右数书册,朝夕一草堂。
家贫自能俭,病愈不求方。
盛馔豚肩美,常庖笋茁香。
园丁报花坼,亦复命壶觞。

Pronunciation

shū rì yòng shì

zuǒ yòu shù shū cè , zhāo xī yī cǎo táng 。
jiā pín zì néng jiǎn , bìng yù bù qiú fāng 。
shèng zhuàn tún jiān měi , cháng páo sǔn zhuó xiāng 。
yuán dīng bào huā chè , yì fù mìng hú shāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.