Traditional

予與山南王仆射起、淮南李仆射紳,事歷五朝

故交海內隻三人,二坐巖廊一臥雲。
老愛詩書還似我,榮兼將相不如君。
百年膠漆初心在,萬裏煙霄中路分。
阿閣鸞凰野田鶴,何人信道舊同群。

Simplified

予与山南王仆射起、淮南李仆射绅,事历五朝

故交海内只三人,二坐岩廊一卧云。
老爱诗书还似我,荣兼将相不如君。
百年胶漆初心在,万里烟霄中路分。
阿阁鸾凰野田鹤,何人信道旧同群。

Pronunciation

yú yǔ shān nán wáng pū shè qǐ b huái nán lǐ pū shè shēn , shì lì wǔ zhāo

gù jiāo hǎi nèi zhī sān rén , èr zuò yán láng yī wò yún 。
lǎo ài shī shū huán sì wǒ , róng jiān jiāng xiāng bù rú jūn 。
bǎi nián jiāo qī chū xīn zài , wàn lǐ yān xiāo zhōng lù fēn 。
ā gé luán huáng yě tián hè , hé rén xìn dào jiù tóng qún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.