Traditional

二十四詩品

俯拾即是,不取諸鄰,與道俱往,著手成春。
如逢花開,如瞻歲新,真與不奪,強得易貧。
幽人空山,過雨采蘋,薄言情悟,悠悠天鈞。

Simplified

二十四诗品

俯拾即是,不取诸邻,与道俱往,著手成春。
如逢花开,如瞻岁新,真与不夺,强得易贫。
幽人空山,过雨采苹,薄言情悟,悠悠天钧。

Pronounciation

èr shí sì shī pǐn

fǔ shí jí shì , bù qǔ zhū lín , yǔ dào jù wǎng , zhù shǒu chéng chūn 。
rú féng huā kāi , rú zhān suì xīn , zhēn yǔ bù duó , qiáng dé yì pín 。
yōu rén kōng shān , guò yǔ cǎi píng , báo yán qíng wù , yōu yōu tiān jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.