Traditional

二月晦日夜夢欲蔔居近邑道遇老父告以不利欣

夢中行蔔居,道遇白髯叟,一面出苦言,戒我棄勿取,人之生實難,失腳墮虎口。
我深感其言,解衣奉杯酒,豈知立談間,得此直諒友。
起坐心茫然,天闊樓掛鬥。

Simplified

二月晦日夜梦欲卜居近邑道遇老父告以不利欣

梦中行卜居,道遇白髯叟,一面出苦言,戒我弃勿取,人之生实难,失脚堕虎口。
我深感其言,解衣奉杯酒,岂知立谈间,得此直谅友。
起坐心茫然,天阔楼挂斗。

Pronunciation

èr yuè huì rì yè mèng yù bǔ jū jìn yì dào yù lǎo fù gào yǐ bù lì xīn

mèng zhōng xíng bǔ jū , dào yù bái rán sǒu , yī miàn chū kǔ yán , jiè wǒ qì wù qǔ , rén zhī shēng shí nán , shī jiǎo duò hǔ kǒu 。
wǒ shēn gǎn qí yán , jiě yī fèng bēi jiǔ , qǐ zhī lì tán jiān , dé cǐ zhí liàng yǒu 。
qǐ zuò xīn máng rán , tiān kuò lóu guà dǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.