Traditional

五月齋戒,罷宴徹樂,聞韋賓客、皇甫郎中飲

妓房匣鏡滿紅埃,酒庫封瓶生綠苔。
居士爾時緣護戒,車公何事亦停杯。
散齋香火今朝散,開素盤筵後日開。
隨意往還君莫怪,坐禪僧去飲徒來。

Simplified

五月斋戒,罢宴彻乐,闻韦宾客、皇甫郎中饮

妓房匣镜满红埃,酒库封瓶生绿苔。
居士尔时缘护戒,车公何事亦停杯。
散斋香火今朝散,开素盘筵后日开。
随意往还君莫怪,坐禅僧去饮徒来。

Pronunciation

wǔ yuè zhāi jiè , bà yàn chè lè , wén wéi bīn kè b huáng fǔ láng zhōng yǐn

jì fáng xiá jìng mǎn hóng āi , jiǔ kù fēng píng shēng lǜ tái 。
jū shì ěr shí yuán hù jiè , chē gōng hé shì yì tíng bēi 。
sàn zhāi xiāng huǒ jīn zhāo sàn , kāi sù pán yán hòu rì kāi 。
suí yì wǎng huán jūn mò guài , zuò chán sēng qù yǐn tú lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.