Traditional

五鼓赴太社臘祭

霜寒裂屋瓦,月白射坊門。
病骨愁看影,孤吟怯斷魂。
饑鷹掣羈紲,老馬伏車轅。
不奈清宵夢,殘蕪滿故園。

Simplified

五鼓赴太社腊祭

霜寒裂屋瓦,月白射坊门。
病骨愁看影,孤吟怯断魂。
饥鹰掣羁绁,老马伏车辕。
不奈清宵梦,残芜满故园。

Pronunciation

wǔ gǔ fù tài shè xī jì

shuāng hán liè wū wǎ , yuè bái shè fāng mén 。
bìng gǔ chóu kàn yǐng , gū yín qiè duàn hún 。
jī yīng chè jī xiè , lǎo mǎ fú chē yuán 。
bù nài qīng xiāo mèng , cán wú mǎn gù yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.