Traditional

人定

人定月朧明,香消枕簟清。
翠屏遮燭影,紅袖下簾聲。
坐久吟方罷,眠初夢未成。
誰家教鸚鵡,故故語相驚。

Simplified

人定

人定月胧明,香消枕簟清。
翠屏遮烛影,红袖下帘声。
坐久吟方罢,眠初梦未成。
谁家教鹦鹉,故故语相惊。

Pronunciation

rén dìng

rén dìng yuè lóng míng , xiāng xiāo zhěn diàn qīng 。
cuì píng zhē zhú yǐng , hóng xiù xià lián shēng 。
zuò jiǔ yín fāng bà , mián chū mèng wèi chéng 。
shuí jiā jiào yīng wǔ , gù gù yǔ xiāng jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.